Toimintasuunnitelma 2019

POIKKEUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019

  1. YLEISTÄ

Poikkeus ry on Itä-Suomen yliopistossa erityispedagogiikkaa opiskelevien ainejärjestö, joka ajaa jäsentensä etuja omassa oppiaineryhmässään, tiedekunnassaan ja yliopistossaan. Yhdistys tekee yhteistyötä valtakunnallisesti yhdessä Suomen opettajaksi opiskelevien liiton (SOOL) sekä paikallisesti Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) ja muiden ainejärjestöjen kanssa. Jäsentensä etujen ajamisen lisäksi tärkeää Poikkeuksen toiminnassa on jäsenille suunnattu järjestötoiminta, joka pitää sisällään erilaisia tapahtumia, retkiä, juhlia, koulutuksia sekä muuta vapaa-ajan toimintaa. Poikkeus ry toteuttaa kaikessa toiminnassaan vuonna 2019 laadittavan yhdenvertaisuussuunnitelmansa periaatteita.

Erityispedagogiikkaa opiskelevalla tarkoitetaan opiskelijaa, joka opiskelee erityispedagogiikkaa pääaineenaan tai suorittaa erillisiä erityisopettajan tai varhaiskasvatuksen erityisopettajan opintoja.

 

  1. EDUNVALVONTA

Poikkeus valvoo jäsentensä etua. Poikkeuksen valitsemat opiskelijajäsenet edustavat opiskelijoita oppiaineeseen liittyvissä työryhmissä ja kokouksissa, tiedekuntaneuvostossa sekä muissa työryhmissä. Tavoitteena on ajaa erityispedagogiikkaa opiskelevien etuja ja puuttua mahdollisiin ongelmiin. Edunvalvonnassa pyritään osallistamaan hallituksen ulkopuolisia jäseniä ja tekemään edunvalvonnasta kaikille opiskelijoille näkyvämpää. Lisäksi tehdään yhteistyötä eri alojen opiskelijoiden kanssa Itä-Suomen yliopistossa sekä valtakunnallisesti esimerkiksi SOOLn kautta. Edunvalvontaa toteutetaan myös yhteistyössä ISYYn kanssa muun muassa edunvalvontajaoston kautta.

Poikkeuksen toiminnassa seurataan ajankohtaisia koulutuspoliittisia asioita ja osallistutaan opettajankoulutukseen liittyvään keskusteluun omassa tiedekunnassa ja yliopistossa sekä mahdollisuuksien mukaan myös valtakunnallisesti. Vuonna 2019 seurataan uuden opetussuunnitelman toteutumista ja toimivuutta keräämällä jäsenistöltä aktiivisesti palautetta. Poikkeus seuraa opettajankoulutuksen pääsykokeiden uudistamista keräämällä palautetta pääsykokeista.

 

  1. YHTEISTYÖ

Jatketaan, kehitetään ja pyritään syventämään yhteistyötä erityisesti tiedekunnan omien ja mahdollisuuksien mukaan muiden Itä-Suomen yliopiston ainejärjestöjen kanssa. Yhteistyötä tehdään osallistumalla aktiivisesti ISYYn jaostoihin. Lisäksi pyritään tekemään yhteistyötä myös valtakunnallisesti muiden erityispedagogiikkaa opiskelevien sekä oppiaineen henkilökunnan, dekaanin sekä muun tiedekunnan henkilökunnan kanssa. Vuonna 2019 kartoitetaan uusia yhteistyön väyliä esimerkiksi yritysten ja ravintoloiden kanssa.

Yhteistyötä Poikkeuksen hallituksen ja jäsenten välillä lisätään aktiivisesti. Hallituksen on tuotava omaa toimintaansa jäsenille avoimemmaksi niin, että mahdollisimman suuri osa jäsenistä pääsee osallistumaan toimintaan ja seuraamaan hallituksen työskentelyä. Poikkeuksen jäseniä rohkaistaan ja kannustetaan osallistumaan toimintaan yhdessä hallituksen kanssa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi siten, että jäsenet osallistuvat erilaisiin työryhmiin tai tapahtumien järjestämiseen.

Jäsenille mahdollistetaan jäsenasioiden hoitaminen hallituslaisten kanssa päivystysvuorojen muodossa. Poikkeuksen toimintaa on aktiivisesti kehitettävä kuunnellen jäsenten toiveita ja ideoita. Jäsenillä on mahdollisuus pyytää järjestöltä avustusta jäsenistölle suunnattujen tapahtumien toteuttamiseen. Edellytyksenä on, että tapahtuma on avoin kaikille jäsenille.

 

  1. VIESTINTÄ

Poikkeuksen asioiden tiedottamisessa tulee hyödyntää monipuolista ja jäsenet tavoittavaa viestintää. Poikkeus tiedottaa ajankohtaisista asioista aktiivisesti sosiaalisen median kautta ja säännöllisesti ilmestyvillä Poikkeuksellisilla uutisilla. Viestinnän kehittämistä tulee edelleen jatkaa.  Jäsenistön palautetta otetaan vastaan sähköpostilla, nettisivujen palautelomakkeella sekä suullisesti.

 

  1. TALOUS

Poikkeuksen talous tulee pitää vakaana. Toimintaan hankitaan varoja liittymismaksuilla sekä järjestämällä tapahtumia, joista peritään pääsymaksu. Muita varainhankintakeinoja tulee aktiivisesti etsiä ja hyödyntää. Järjestötoimintaan haetaan tarvittaessa avustusta ISYYltä tai erillisrahoitusta muilta tahoilta, esimerkiksi tiedekunnalta. Hallitus seuraa Poikkeuksen varojen käyttöä aktiivisesti. Alkuvuoden 2019 tapahtumissa huomioidaan tuottojen kerääminen syksyn suuria tapahtumia varten.

Tarjotaan jäsenetu Poikkeuksen tapahtumien ja tuotteiden hinnoittelussa. Uusia jäsenetuja pyritään kehittämään aktiivisesti.

 

  1. POIKKEUKSEN TOIMINTA

Tavoitteena on saada mahdollisimman moni erityispedagogiikan opiskelija liittymään Poikkeukseen. Lisäksi kannustetaan jäseniä liittymään SOOLiin. Jäsenistä tulee pitää yllä jäsenrekisteriä. Kaikille uusille opiskelijoille järjestetään Poikkeus-info opintojen alussa. Jäsenille tulee järjestää tilaisuus, jossa voi tutustua Poikkeuksen hallituksen toimintaan ennen syyskokousta. Tämä voi olla esimerkiksi avoin kokous tai muu tutustumisilta.

Hallituksen jäsenten tulee osallistua SOOLin sekä ISYYn järjestämiin koulutuksiin ja tapaamisiin. Yhdistyksen jäseniä kannustetaan osallistumaan valtakunnallisiin tapahtumiin kuten SOOLin Talvipäiville, teemaseminaareihin sekä Erkka Eksperienseen.

Hallituskaudella 2019 jatketaan Poikkeuksen tuotteiden myyntiä. Tuotteita myydään päivystysvuoroilla ja mahdollisuuksien mukaan muissa tapahtumissa, kuten ISYYn järjestöpäivillä.

Fukseja tuetaan pikkujoulujen järjestämisessä sekä tutoreita fuksiaisten ja fuksisitsien järjestämisessä. Perinteisien Poikkeuksen tapahtumien Punkkuu&Pornoo, Vappuleijonan metsästys, Poikkeuksellisen hyvä viikko sekä Kevätjuhlagaala järjestämistä jatketaan ja tuetaan taloudellisesti. Punkkuu&Pornoo tapahtuma järjestetään jatkossa vain Poikkeuksen jäsenille. Poikkeus järjestää sitsejä ja muita tapahtumia mahdollisuuksien mukaan myös muiden järjestöjen kanssa.

Poikkeus ry järjestää syksyllä 2019 valtakunnallisen Erkka Eksperiense-tapahtuman. Tapahtumaa varten kootaan toimikunta, joka huolehtii tapahtuman järjestämisestä. Toimikunta toimii yhteistyössä hallituksen kanssa.

Vuonna 2019 Poikkeus ry juhlii 40v-vuosijuhlia. Tapahtumasta vastaa toimikunta, joka toimii yhteistyössä hallituksen kanssa. Tapahtuman järjestelyt sekä markkinointi tulee aloittaa hyvissä ajoin. Tähän vuosijuhlaan kutsutaan Poikkeuksen jäsenten lisäksi kaikki vanhat puheenjohtajat, alumnit, oppiaineen henkilökunta sekä yhteistyöjärjestöt.

Poikkeus järjestää jäsenistön toiveiden mukaista virkistystoimintaa, esimerkiksi teemaviikkoja. Liikuntamahdollisuuksia on pyrittävä tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan.

Mainokset